สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สาส์นจากนายกสมาคม

สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำกระบวนการออกแบบไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างคุณค่าแบรนด์และนำเสนอนวัตกรรม รวมถึงการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ประทับใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาประเทศด้วยการออกแบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประวัติ

สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่ใช่ทั้งองค์กรของภาครัฐและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 โดยกลุ่ม ของอาจารย์ออกแบบอุตสาหกรรมและนักออกแบบอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อ "สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Industrial Designers Society Thailand - IDS)"

วิสัยทัศน์

เสริมสร้างการออกแบบให้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเวศ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดังนี้

  • 1 ส่งเสริมและคุ้มครองนักออกแบบและอาชีพออกแบบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศ
  • 2 เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานและเป็นตัวแทนของ สมาชิก ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความรู้ทางวิชาการ กับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  • 3 ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างมวลสมาชิก
  • 4 เป็นศูนย์กลางเผยแพร่วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แก่สาธารณชน

เป้าหมายของสมาคมฯ (2558 - ปัจจุบัน)

  • 1 เพื่อส่งเสริมการออกแบบในระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ
  • 2 เพื่อพัฒนานักออกแบบอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ ที่จะสามารถทำงานในระดับประเทศและสากล
  • 3 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการออกแบบ
  • 4เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อส่งเสริมการนำการออกแบบไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • 5 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการออกแบบสร้าง สรรค์ที่มีความสำคัญต่อการเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจ